Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Các văn bản pháp luật quy định về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng

09/01/2019 13:14

          Các quy định của pháp luật Việt Nam về bồi thường giải phóng mặt bằng được quy định rất cụ thể, rõ ràng trong Luật Đất Đai, Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo các nội dung trong các văn bản dưới đây như:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Luật Nhà ở 2014;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
  • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
  • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT, quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
  • Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
  • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
  • Một số văn bản khác có liên quan.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay