Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Doanh nghiệp 2014; 2. Nghị định 96/2015/NĐ- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 3. Nghị định ...
Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

I. Cơ sở pháp lý        - Luật Doanh nghiệp 2014;        - Nghị định 96/2015/NĐ- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ...
Thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp

Thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định ...
Thành lập trường phổ thông liên cấp

Thành lập trường phổ thông liên cấp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 2. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ...
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị ...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Quảng cáo năm 2012. 2. Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quảng cáo. II. NỘI ...
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Luật Du lịch năm 2017. 3. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về hướng dẫn Luật Du lịch. 4. Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ...
Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp. 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 ...
Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức sở hữu

Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức sở hữu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp. 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6