Blue ocean

Pháp chế nội bộ doanh nghiệp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về thuế. 1. Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh Luật ...
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ...
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Doanh nghiệp 2014; 2. Nghị định 96/2015/NĐ- CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; 3. Nghị định 78/2015/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp; 4. Nghị định 108/2018/NĐ- CP ...
Trình tự, thủ tục họp hội đồng thành viên

Trình tự, thủ tục họp hội đồng thành viên

1. Thẩm quyền triệu tập, thời gian, địa điểm tiến hành họp Hội đồng thành viên        Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ ...
Người có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Người có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp        Theo Khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định” “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và ...
Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

1. Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên        Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định cụ thể ...
Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

  1. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp        Căn cứ theo khoản 1, điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 12, Nghị ...