Blue ocean

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ ...
Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ ...
Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009. 2. Nghị định ...
 Trang:    1  2  3