Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Sau khi mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có được tặng cho tài sản hay không?

30/03/2021 18:55

1. Sau khi mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có được tặng cho tài sản hay không?
Theo quy định tại Điều 59 Luật phá sản năm 2014 về các giao dịch bị vô hiệu khi:
“Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
- Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
- Tặng cho tài sản;
- Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.”
            Tại Điều 64 Luật phá sản năm 2014 cũng quy định về tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán như sau:
- Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản;
Doanh nghiệp sau khi phá sản cần phải làm gì- Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản;
- Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;
- Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;
- Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;
- Các tài sản khác theo quy định của pháp luật
Như vậy các giao dịch của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 6 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản thì đã bị coi là vô hiệu. Và khi mở thủ tục phá sản thì các tài sản theo quy định tại Điều 64 sẽ bị mất khả năng thanh toán. Trường hợp sau khi mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp thực hiện việc tặng cho tài sản thì tài sản của doanh nghiệp lúc này là không còn khả năng thanh toán, giao dịch này là vô hiệu.
2, Nên làm thủ tục giải thể doanh nghiệp hay làm thủ tục phá sản?
Giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp là hai hình thức dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ… thường sẽ phân vân trong việc chọn hình thức giải thể hay phá sản. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hai hình thức giúp cho doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn hình thức phù hợp với thực trạng doanh nghiệp mình.
- Thứ nhất, về lí do giải thể hay phá sản:
          + Đối với giải thể doanh nghiệp lí do để một doanh nghiệp bị giải thể rộng hơn hiều so với phá sản. Cụ thể doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp: kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định ra hạn; Doanh nghiệp giải thể theo quyết định của chủ sở hữu, của hội đồng thành viên, đại hội đồng; Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hannj 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hay bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp…
          + Trong khi đối với phá sản doanh nghiệp thì chỉ trong trường hợp doanh  nghiệp không có khả năng thanh toán khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
- Thứ hai, về tính chất của thủ tục phá sản và giải thể doanh nghiệp:
          + Thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính, được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020 còn thủ tục phá sản là thủ tục tư pháp được điều chỉnh bởi Luật Phá sản năm 2014.
- Thứ ba, về chủ thể quyết định giải thể và phá sản
          + Giải thể: đối với trường hợp giải thể tự nguyện thì chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu quyết định; đối với trường hợp bắt buộc giải thể thì cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập doanh nghiệp quyết định
          + Phá sản: Do Tòa án quyết định
- Thứ tư, Về điều kiện giải thể và phá sản
          + Giải thể: Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp
          + Phá sản: Điều kiện về đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính không phải là điều kiện bắt buộc của phá sản. Doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh toán các khoản nợ theo thứ tự luật định dựa trên số tài sản còn lại của doanh nghiệp (trừ trường hợp đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh). Nếu tài sản còn lại của doanh nghiệp không đủ để thanh toán thì những chủ nợ thuộc cùng thứ tự ưu tiên sẽ được thanh toán theo tỷ lệ phần tram tương ứng với số nợ. Như vậy khi tuyên bố phá sản doanh nghiệp có thể thanh toán hết hoặc không hết các khoản nợ.
- Thứ năm, về chủ thể có quyền yêu cầu phá sản và giải thể
          + Đối với giải thể thì chỉ có các đối tượng sau được yêu cầu giải thể doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp tư nhân, hội  đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đại hội đồng cổ đông, tất cả các thành viên hợp danh
          + Đối với phá sản các đối tượng này rộng hơn: chủ doanh nghiệp, chỉ tịch hội đồng quản trị hoặc họi đồng thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông; công đoàn, người lao động; chủ nợ; người đại diện theo pháp luật; thành viên hợp danh
- Thứ sáu, hậu quả pháp lý của giải thể và phá sản doanh nghiệp
          + Khi doanh nghiệp tuyên bố giải thể hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị chấm dứt, doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng kí doanh nghiệp.
          + Đối với phá sản không phải trường hợp nào mở thủ tục phá sản thì cũng dẫn đến hậu quả là doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, chấm dứt hoạt động cảu doanh nghiệp mà luật còn quy định thời gian phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu hết thời hạn phục hồi kinh doanh doanh nghiệp thực hiện thành công thủ tục phục hồi kinh doanh thì doanh nghiệp được coi là không còn lâm vào tình trạng phá sản; ngược lại nếu hết thời hạn này mà doanh nghiệp không phục hồi kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ bị tuyên bố phá sản, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay