Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Khi nào doanh nghiệp tuyên bố phá sản? Doanh nghiệp cần làm gì khi tuyên bố phá sản.

30/03/2021 18:25

* Căn cứ pháp lí
- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
- Luật phá sản năm 2014.
* Điều kiện để 1 doanh nghiệp tuyên bố phá sản
- Theo định nghĩa của Luật phá sản năm 2014 thì phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
          Như vậy để 1 doanh nghiệp được công nhận là phá sản thì doanh nghiệp đó phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện đó là phải mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân quyên bố phá sản.
- Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là việc doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
- Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán gồm 2 trường hợp:
          + Doanh nghiệp không có tài sản để thanh toán các khoản nợ
          + Doanh nghiệp có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.
                                 Doanh nghiệp cần làm gì khi tuyên bố phá sản.
* Thủ tục phá sản
- Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Theo quy định tại Điều 5 Luật phá sản năm 2014 thì những người sau đây có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
          + Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sau khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
          + Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ki hết hạn 3 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiên nghĩa vụ thanh toán.
+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
          + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
          + Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán
- Bước 2: Tòa án nhận đơn
+ Sau khi nhận đơn, Tòa án phân công thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu và xử lí đơn.
+ Trong trường hợp Tòa án nhận đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì Tòa án sẽ chuyển đơn cho tòa án có thẩm quyền giải quyết.
+ Trong trường hợp đơn chưa hợp lệ thì Tòa án sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu.
+ Trường hợp người nộp đơn không có quyền nộp đơn; từ chối sửa đổi, bổ sung đơn; có tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản; người nộp đơn yêu cầu mở thur tục phá sản rút đơn yêu cầu hoặc người nộp đơn không nộp lệ phí phấ sản, tạm ứng chi phí phá sản thì Tòa trả lại đơn.
+ Trường hợp đơn yêu cầu hợp lệ thì Tòa sẽ thông báo nộp lệ phí phá sản.
- Bước 3: Tòa án thụ lí đơn và thông báo việc thụ lí
+ Sau khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản thì tòa án thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
          + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án nhân dân phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, các cơ quan, tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do các bên cung cấp và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
- Bước 4: Mở thủ tục phá sản
          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản
          Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo đảm tài sản của doanh nghiệp; thực hiện kiểm kê tài sản; lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ…
- Bước 5: Triệu tập hội nghị chủ nợ
          Sau khi kết thúc việc kiểm kê tài sản, Thẩm phán phải triệu tập Hội nghị chủ nợ. Đối với trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ thì thời hạn triệu tập là 20 ngày kể từ ngày kết thức việc kiểm kê tài sản. Đối với trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ thì thời hạn triệu tập là kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ.
          Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra nghị quyết có một trong các kết luận sau:
+ Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản
+ Đề nghị áp dụng biện phá phục hồi hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp, hợp tác xã
+ Đề nghị  tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
          Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân gửi Nghị quyết Hội nghị chủ nợ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ 
- Bước 6: Ra quyết định tuyên bố phá sản
          Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ đề nghị tuyên bố phá sản thì Tòa án nhân dân xem xét quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
          Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.
- Bước 7: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản
          + Thanh lí tài sản,
          + Phân chia tài sản theo thứ tự được phân chia

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay