Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Con dấu của doanh nghiệp

18/09/2018 07:49

       Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên giấy tờ, văn bản của cơ quan, tổ chức.

 
1. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp
       Căn cứ theo khoản 1, điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 12, Nghị định 96/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp:
       - Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
       - Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
         a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
             b) Số lượng con dấu.
             c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
       - Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
       - Nội dung con dấu của doanh nghiệp phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường, trừ các trường hợp hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu.
2. Số lượng, hình thức, nội dung, mẫu dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện
       - Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
       -  Nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu.
3. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu
       Căn cứ điều 14, Nghị định 96/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu của doanh nghiệp:
       - Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
       - Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
       - Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
       Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định trên, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu của doanh nghiệp.
       Công ty Luật hợp danh Đại An Phát với đội ngũ Luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG, ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,...
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay