Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành

25/02/2019 14:00

        Ngoài điều kiện đất của bạn bị nhà nước thu hồi nằm trong diện được bồi thường theo quy định của pháp luật Đất đai thì căn cứ để xác định giá đất bồi thường tại mỗi địa phương là khác nhau. Lý giải cho việc khác nhau là do xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế xã hội nơi bạn đang sinh sống và làm việc và nơi có đất bị thu hồi.

      Cơ sở pháp lý:
  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;
  • Thông tư 36/TT2014 của BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.  

       Nội dung tư vấn:
      Việc xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được căn cứ quy định sau đây: 
       Khoản 4 Điều 104 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:
     “4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
       a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
        b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
        c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
        d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
        đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
        Xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này, cụ thể như sau:
       “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.
        Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
        Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất”
        Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, giá đất là căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể. Giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và được xác định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai và áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.
        Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp cơ quan nhà nước đưa ra các căn cứ để xác định mức bồi thường do thu hồi đất lại không thỏa đáng, không phản ánh đúng, sát với thực tế thị trường từ đó làm thiệt hại đến quyền, lợi ích của người dân khi có đất bị thu hồi - Một trong những nguyên nhân chính hiện nay dẫn tới tình trạng khiếu nại, khiếu kiện…

        Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:
        Luật Đại An Phát:
        Điện thoại: 024.39.184.888
        Email: Luatdaianphat@gmail.com
        Zalo – Hotline luật sư: 0973.509.636 – 0989.422.798
        Facebook: Luật Đại An Phát
 

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay