Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

14/08/2021 21:47

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của một người bị xâm hại trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính thì họ có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Vậy Người không phải là đối tượng chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính nhưng có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính thì họ có quyền khởi kiện vụ án hành chính không? Sau đây Luật Đại An Phát có bài viết “Quyền khởi kiện vụ án hành chính của người không phải là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính” giới thiệu với bạn đọc.

1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tố tụng hành chính 2015;
- Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
2. Nội dung tư vấn
Trước tiên chúng ta cần phải hiểu thế nào là hành vi hành chính, quyết định hành chính và hành vi hành chính bị kiện, quyết định hành chính bị kiện.
Theo quy định tại Điều 3 Luật tố tụng hành chính giải thích các khái niệm như sau:
 - Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
Hành vi hành chính bị kiện là hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Khoản 8 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính quy định về người khởi kiện trong vụ án hành chính là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri). Khoản 1 Điều 115 Luật tố tụng hành chính cũng quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó”.
Như vậy, có thể thấy rằng chỉ cần quyết định hành chính, hành vi hành chính làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người đó có quyền khởi kiện vụ án hành chính.
Do đó Người không phải là đối tượng của Quyết định hành chính, hành vi hành chính nhưng quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính thì người đó có quyền khởi kiện vụ án hành chính.
Trên đây là tư vấn của công ty luật Hợp danh Đại An Phát về vấn đề Quyền khởi kiện vụ án hành chính của người không phải là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính. Để được hỗ trợ trực tiếp các vấn đền liên quan đến tranh tụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay