Blue ocean

Luật sư dân sự

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Nuôi con nuôi 2010. 2. Tư vấn của Luật sư Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị tại điều ...
HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN LẬP TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 MÀ SAU NGÀY NÀY MỚI XẢY RA TRANH CHẤP THÌ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA HỢP ĐỒNG GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN LẬP TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 MÀ SAU NGÀY NÀY MỚI XẢY RA TRANH CHẤP THÌ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA HỢP ĐỒNG GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2005; - Bộ luật Dân sự 2015. 2. Nội dung tư vấn Trước tiên, cần phải so sánh sự khác biệt quy định về lãi ...
MỨC BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

MỨC BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn chết người Theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 về căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ...
NHỮNG TRƯỜNG HỢP GÂY THIỆT HẠI MÀ KHÔNG PHẢI BỒI THƯỜNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP GÂY THIỆT HẠI MÀ KHÔNG PHẢI BỒI THƯỜNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Trường hợp miễn bồi thường trong hợp đồng Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên ...
CĂN CỨ  PHÁP LÝ VỀ VẤN ĐỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ VẤN ĐỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; 2. Tư vấn của Luật sư Vấn đề chấm dứt hợp đồng được quy định cụ thể tại điều 422 BLDS 2015 như ...
KHI NÀO GIAO DỊCH DÂN SỰ BỊ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUÂT?

KHI NÀO GIAO DỊCH DÂN SỰ BỊ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUÂT?

Điều kiện giao dịch dân sự có hiệu lực Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành ...
XE “BIỂN XANH” THANH LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

XE “BIỂN XANH” THANH LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ pháp lý - Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; - Thông tư 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông ...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁP NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁP NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Bộ luật dân sự 2015 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. Khái niệm pháp nhân      Căn cứ vào điều 74 bộ luật dân sự quy định pháp nhân ...
VỢ CÓ QUYỀN ĐƯỢC THAY ĐỔI DI CHÚC CỦA CHỒNG ĐÃ LẬP KHÔNG

VỢ CÓ QUYỀN ĐƯỢC THAY ĐỔI DI CHÚC CỦA CHỒNG ĐÃ LẬP KHÔNG

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật dân sự 2015 - Bộ luật hình sự 2015. II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1, Chủ thể có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi, hủy bỏ ...