Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

 
Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….............................
 
Tên tôi là: .............................................................................................sinh ngày ............. / ............ /………
Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..............................................................
 Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………………….............................................................
Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…………............................................................
Số điện thoại :.................................................................................................................................................................
Theo Quyết định số..........… ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại tỉnh/thành phố.................................................................................
   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:
   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).
………………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................
   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).
………..………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................
 (…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).
……………………………………………………………......................................................................................................
Tình trạng việc làm hiện nay:  
o Không có việc làm                                         
o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) ……………………............................................................................................................................................................
Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….……………………………           
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.
  ………., ngày….. tháng…. năm……
Người thông báo
(ký, ghi rõ họ tên)