Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

02/08/2021 15:55

            Đại diện theo ủy quyền của công ty là vấn đề không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định về người đại diện theo ủy quyền đã được hiểu một cách thấu đáo hay chưa? Để hiểu thêm về quy định này, vui lòng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Đại An Phát với nội dung “Quy định về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp”

1, Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2020

2, Nội dung quy định pháp luật về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp

2.1. Các trường hợp đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp

        Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì đại diện theo ủy quyền sẽ được áp dụng đối với trường hợp đó là đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cuả công ty và đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn của người đại diện theo uỷ quyền

          Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và  quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020
- Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do điều lệ công ty quy định

nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen

2.3. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

- Đối với người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty thì người đại diện theo ủy quyền có nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi ủy quyền nêu trong văn bản ủy quyền.
- Đối với người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức thì có trách nhiệm như sau:
            + Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
+ Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện.
+ Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

2.4. Cử người đại diện theo ủy quyền

- Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
- Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
+ Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
+ Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền
- Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền
          Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, để được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi. 
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Địa chỉ: Phòng 12A – Chung cư viện Chiến lược Bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay