Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Mẫu đơn xin giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………, ngày……tháng……năm…….
ĐƠN XIN GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi:………………………………………………………………………….....................
1. Người xin giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: …………………………………………………………………………………........................
2. Địa chỉ: ………………………………………………..........................................................
3. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………......................................................
4. Đặc điểm khu đất: ……………………………………………………………......................
5. Diện tích (m2): ……………………………………………………………….......................
6. Để sử dụng vào mục đích: …………………………………………………….....................
7. Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………......................
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;
9. Các cam kết khác: ……………………………………………………………......................
 
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)