Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Biểu mẫu đơn đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất (Sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Sử dụng cho trường hợp dn đin, đi tha)
Kính gửi: ………………………………………………………………………………
 
PHẦN GHI CỦA …
………
 
I. PHN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng, dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sa chữa trên đơn)
1. Ngưi sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vi đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: ………………………………..; 2.2. Số phát hành GCN: ………………………………………
2.3. Ngày cấp GCN: ………/……../……….
3. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính được lập, chỉnh lý do dồn điền…
Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Nội dung thay...
       
       
       
       
3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: ……………………………………………;
- Tờ bản đồ số: …………………………………….;
- Diện tích: ……………………………………………..m2
- ………………….…………………………………..
- ………………….…………………………………..
3.2. Thông tin thửa đất mới …
- Thửa đất số: …………………………………………………
- Tờ bản đồ số: ……………………………..…………………
- Diện tích: …………………………………..…………………
- …………………………………………..…..…………………
- ……………………………………………….…………………
- ……………………………………………….…………………
4. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
- Giấy chứng nhận đã cấp;
……………………………………………………………………………………………………….…………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…………………………….…….
           
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  …………….,  ngày … tháng … năm ………
Ngưi viết ….
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
II. Ý KIN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………………………………..……………...
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp GCN; lý do ).
 
Ngày … tháng … năm …
Người kim tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
 
 
Ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên, đóng du)
 
 
 
 

 
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.